Размер компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации в 2023 году

Здесь вы можете посмотреть размер компенсации за самостоятельно приобретённые ТСР

https://dszn.ru/deyatelnost/Socialnaya-integraciya-invalidov/Tehnicheskie-sredstva-reabilitacii-i-protezno-ortopedicheskie-izdeliya/Razmer-kompensacii-za-samostoyatelno-priobretennye-invalidami-tehnicheskie-sredstva-reabilitacii